KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Veri Sorumlusunun Kimliği : Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Mersis No: 0434-0051-4520-0019)

Adres : Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Tel : 0 (212) 310 37 240 850 222 9 237info@vakifemeklilik.com.tr

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, VAKIF EMEKLİLİK olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi neden işliyoruz?

VAKIF EMEKLİLİK başta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hayat sigortacılığı, sağlık sigortacılığı ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedeceğiniz/akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine Müsteşarlığı, MASAK, mahkemeler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatleri kapsamında güvenliği sağlamak amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabilmekte olup ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere VAKIF EMEKLİLİK içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK, SBM MASAK, Emeklilik Gözetim Merkezi, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, bağlı ortaklarımız, Şirketimizce hizmet alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı kuruluşlara, bankalara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Sigorta sözleşmelerinin taraflarına ait işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız; acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır.

Bunun yanı sıra, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

Ayrıca Vakıf Emeklilik’i ziyaretiniz esnasında meşru menfaatlerimiz kapsamında güvenliğin sağlanması amacıyla giriş, çıkış kimlik kayıtlarınız ve görüntü kayıtlarınız tutulacaktır.

Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?

KVKK 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme*,
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İnternet sitesinde vermiş olduğum bilgiler de 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, KVKK uyarınca “açık rıza” ile verildiği kabul edilmektedir. Bu doğrultuda ilettiğiniz kişisel verileriniz islenecek, saklanacak ve gerekli görülmesi halinde aktarılacaktır.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgiler, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, VAKIF EMEKLİLİK ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Konuyla ilgili olarak veya kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, www.vakifemeklilik.com.tr adresinden Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formda belirtilen kanallarla Şirketimize başvurabilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayın.